Eettisten ohjeiden noudattamista valvoo Hermoratahieronnan mestarit HRH ry:n valvontajaosto.
Lisätietoja: www.hermoratahieronnanmestarit.fi

HYVÄN HOIDON / SEN KOULUTUKSEN EETTISET OHJEET 2014

 1. HOIDETTAVIIN /ASIAKKAISIIN LIITTYVÄT PERIAATTEET

a) Yksilöllisyyden periaate

- Hoitaja näkee hoidettavan aina ainutkertaisena yksilönä, jolla on omia

toiveita ja kokemuksia, oma tahto, omia arvostuksia ja näkemyksiä sekä

oma reviiri.

- Hoitotyössä tämä tarkoittaa asiakkaan ehdotonta kunnioitusta.

b) Omatoimisuuden periaate

- Asiakkaan tulee olla tietoinen hermoratahieronnan tavoitteista ja

tarkoituksesta sekä keinoista, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

- Asiakkaalla tulee olla tiedossa myös asiat, joita hän voi itse tehdä

terveytensä ylläpitämiseksi/ kohentamiseksi. Tähän kuuluu mm. oikea

ravitsemus, riittävä lepo ja kohtuullinen liikunta.

c) Terveyskeskeisyyden periaate

- Terveyttä edistävässä ja sairauksia ehkäisevässä hoitotoiminnassa

periaatteen noudattaminen merkitsee pyrkimystä ylläpitää ja kehittää

asiakkaan terveyttä.

- Kuntouttavassa hoidossa se on asiakkaan toipumisen edistämistä ja

terveyden palauttamista.

d) Turvallisuuden periaate

- Asiakkaan tulee kokea hoito sekä hoitoympäristö turvalliseksi.

- Asiakkaan tulee tietää, mistä hoitomuodosta on kysymys.

- Asiakkaan tulee tietää, että mahdollisesta hoitovirheestä voi valittaa

yhdistyksen valvontajaostoon, joka toimii hallituksen valvonnassa.

e) Hoidon jatkuvuuden periaate

- Asiakkaalle tulee turvata hoidon säännöllisyys ja jatkuvuus.

2. HOITAJIIN LIITTYVÄT PERIAATTEET

a) Ammatillisuuden periaate

- Hoitajalla tulee olla käytössään hoitosuhteeseen perustuvat asiakirjat.

- Hoitaja ei saa puuttua lääkärin/terveydenhuollon ammattihenkilön

määräämiin lääkityksiin eikä hoitoihin.

- Hoitajalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Ainoastaan asiakkaan

allekirjoittamalla suostumuksella voi tietoja luovuttaa muille asiakasta

hoitaville tahoille.

- Hoitaminen tapahtuu ammatillisissa puitteissa noudattaen alkuperäisen

hermoratahieronnan perusperiaatteita. Hoitoon ei tule samalla kertaa

sekoittaa muita hoitomuotoja.

- Yhdistys suosittelee, että hoitajalla on potilasvahinkovakuutusta vastaava vakuutus.

- Hoitajan tulee jatkuvasti pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään

ammattitaitoaan sekä seurata ja edistää oman alansa kehittämistä ja tutkimista.

b) Yhteistyöperiaate

- Hoitaja ei arvostele muita hoitajia eikä hoitomuotoja vaan käyttäytyy ja esiintyy niin, että on kunniaksi ammattikunnalleen.

- Hoitaja on valmis yhteistyöhön asiakasta hoitavien muiden

hoitajien/terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

3. KOULUTTAJIIN LIITTYVÄT PERIAATTEET

- Mestaritutkintoon johtava koulutusoikeus on ainoastaan

opettajatutkinnon suorittaneella henkilöllä.

- Opettajaopiskelijan koulutusoikeudet määrittelee hermoratahieronnan

opettajatutkinnon opetussuunnitelma.

- Kouluttajan tulee koulutuksessaan kunnioittaa alkuperäisen

hermoratahieronnan oppien perusperiaatteita ja noudattaa

voimassaolevaa opetussuunnitelmaa.

- Hermoratahieronnan koulutuksen yhteydessä ei tule opettaa muita

hoitomuotoja.

- Kouluttaja ei arvostele muita kouluttajia eikä opistoja vaan käyttäytyy ja esiintyy niin, että on kunniaksi ammattikunnalleen.

- Kouluttaja on valmis yhteistyöhön oman alansa muiden kouluttajien kanssa.